Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”), w ramach realizacji nałożonego przez niego obowiązku informacyjnego niniejszym informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła ELF z siedzibą przy ul.Spokojnej 15, 05-082 Zielonki Wieś.

Dane osobowe przekazują Państwo dobrowolnie i są one przetwarzane wyłącznie w celu:

  • 1. realizacji usług edukacyjnych, świadczonych przez Szkole ELF zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b RODO ad
    • – rozliczeń z tytułu realizacji usług
    • – kontaktu i/lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie
  • 2. przesyłania ofert edukacyjnych i marketingowych (tylko w przypadku wyrażenia zgody), zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • 3. Realizacji zobowiązań finansowych, m.in. wystawiania faktur i zobowiązań podatkowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

Pracownicy Szkoły ELF oraz organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Przechowywanie danych:

Dane osobowe przechowywane będą do momentu przedawnienia roszczeń i/lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Dane osobowe wynikające z tytułu pisemnych testów, egzaminów, wystawionych certyfikatów czy dyplomów przechowywane są na okres bieżącego
roku szkolnego aż do jego zakończenia.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody dla celów marketingowych, są przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody.

Przysługuje Państwu prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych, ich trwałego usunięcia, poprawy danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do UODO, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Państwa dane są chronione w następujący sposób:

  • Poprzez kontrolę procedur zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi.
  • Poprzez ograniczenie dostępu do danych, przy czym, każda osoba mająca taki dostęp jest zobowiązana do zachowania poufności pod rygorem pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.